↓ 🏖️☀️ הקיץ הגיע - אם אתם מבלים בים או מעדיפים מזגן בבית, אל תשאירו את הקיר שלכם ריק ☀️🏖️ ↓
השתמשו בקוד קופון HOT24 כדי לקבל 25% הנחה.
בנוסף! למזמינים מעל 120 ש״ח, תקבלו קאפה מתנה ❤️

תנאי שימוש

1. מבוא

 • 1.1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת ,תמונות והדפסות שונות על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 • 1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
 • 1.3. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 • 1.4. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 • 1.5. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

2. קניין רוחני והצהרות והתחייבויות המשתמש

 • 2.1. המשתמש מצהיר ומאשר כי הנו אחראי בלעדית לאיכות המידע שהעביר לחברה, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.
 • 2.2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו הבעלים ו/או בעלי הזכויות לעשיית שימוש ו/או להצגת המידע בגינו הוא מבקש את שירותי ההפקה של החברה.
 • 2.3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו היוצר והבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני מכל מן וסוג שהוא, ובכלל זאת אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המכירה, הפרסום, ההפצה, השיווק, והזכויות המוסריות, בכל מידע שהוא מעביר לחברה, וכי בפרסומם והצגתם באתר לכל צורך ו/או ביצוע פעולות הפקה כלשהן במידע, אין כל הפרה או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
 • 2.4. המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע לצורך שירותי הפקה כלשהם ו/או בכלל, שיש בו כדי הפרת זכות כלשהי, מכל מן וסוג שהוא, של צד ג' כלשהו, לרבות אך לא רק, סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים ו/או זכויות אחרות.
 • 2.5. העברת מידע לחברה באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט.
 • 2.6. המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין במידע שהעביר לחברה כדי פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים במידע קיבל את רשותם המלא לפרסום המידע ו/או הפקתו.
 • 2.7. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו לחברה ולביצוע ההפקה שברצונו לבצע בו.
 • 2.8. המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי החברה הניתן על ידי החברה, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.

3. אחריות

 • 3.1. החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה ו/או אשר בגינם נדרש מתן שירותי ההפקה, ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.
 • 3.2. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 • 3.3. האתר בכללותו - כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא. החברה והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי:
  1. א. המידע המצוי באתר.
  2. ב. המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר.
  3. ג. כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר.
  4. ד. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר.
  5. ה. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

4. תנאים להזמנת שירותי הפקה

 • 4.1. משתמשים מורשים רשאים להזמין שירותי הפקה / הדפסה של תמונות פרטיות ו/או הנכללות באוסף תמונות הקיים באתר בתעריפים הקבועים באתר.
 • 4.2. על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה בחברה ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.
 • 4.3. המוצר יסופק תוך 8 ימי עבודה, למעט במקרים בהם יבקש הצרכן אפקטים מיוחדים ו/או גרפיקה ו/או התערבות בתמונה, מקרים בהם נדרשת הכנת סקיצה, ומתבקש אישור הצרכן על הסקיצה בטרם ביצוע ההפקה, במקרים אלו יסופק המוצר תוך 8 ימי עבודה מיום האישור של הלקוח על הסקיצה.

5. מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה

 • 5.1. שירותי ההפקה שהחברה מעניקה למשתמש הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתנים לשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר.
 • 5.2. המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת החברה הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
 • 5.3. משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין החברה מקבלת טובין בחזרה, ואין החברה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן.
 • 5.4. בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של החברה אליו יעביר הלקוח את המוצר.
 • 5.5. במקרים בו תכריע החברה כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.
 • 5.6.למען הסר ספק, בכל מקרה שבו המוצר יפגע ו/או יפגם במהלך המשלוח למשתמש, החברה תדאג לתקן ו/או להחליף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את המוצר. בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהי והמשתמש פוטר את החברה בגין כל פגם ו/או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים.
 • 5.7. מרגע מסירת המוצר למשתמש החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.
 • 5.8 במידה ותוכן התמונה שנשלחה מהווה בעיה אתית ואו פוגעת בזכויות צד שלישי והנהלת האתר החליטה שאינה מדפיסה תמונה זו תבוטל העסקה ויזוכה כרטיס האשראי של הלקוח.

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין תביעה שתתקבל ע"י מישהו בנוגע לזכויות יוצרים לתמונות שאינם חלק מהגלריות האתר והועלו ע"י הגולשים

6. אבטחת מידע

 • 6.1. העסקאות באתר זה נעשות תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים משמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעבירם לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם בעל הזכויות באותם נתונים מעניק לאתר את הסכמתו המפורשת והמוקדמת לכך. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL המקודד את הפרטים האישיים בדרכם ממחשב המשתמש אל האתר.
 • 6.2. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי החברה. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

7. המכירות - חלק כללי

 • 7.1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותי הדפסה שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממבחר התמונות בגלריות השונות או באמצעות העלאת תמונות פרטיות
 • 7.2. האתר אחראי לזכויות היוצרים של התמונות השונות המופיעות בגלריות
 • 7.3. התמונות המועלות על ידי הגולשים הם על אחריותם בלבד וזכויות היוצרים שייכות לגולשים ועל אחריותם בלבד.

8. שיטות המכירה בחנות רגילה

 • 8.1 במכירה רגילה מוצעים למכירה תמונות מתוך גלריות שונות או תמונות שהועלו על ידי הגולשים. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
 • 8.2. העלאת תמונות לאתר ואו קנית תמונות מתוך הגלריה
 • 8.3. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.
 • 8.4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
 • 8.5. כל המחירים בחנות כוללים מע"מ כחוק

9. אופן המכירה

 • 9.1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.
 • 9.2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" .
 • לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 • 9.3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה .
 • 9.4. לאחר אישור העסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור "כרטיס לקוח" בחנות, תוך 48 שעות.
 • 9.5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
 • 9.6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • 9.7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • 9.8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
 • במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי . לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .

10. אספקת המוצרים

 • 10.1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת.
 • 10.2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
 • 10.3 החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  1. א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
  2. ב. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  3. ג. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
 • 10.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
 • 10.5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

11. מדיניות משלוחים

 • 11.1 התמונות נארזות בצורה יפה ובטוחה ומובלות ע"י חברת הובלות ישירות לכתובת שהלקוח ציין בהזמנה.
 • 11.2 השליח יצור קשר עם הלקוח לתאם זמנים מראש.
 • 11.3 המשלוח לערים עם בית עירייה יערך תוך עד 3 ימי עסקים
 • 11.4 המשלוח לעיירות, מושבים, קיבוצים ואילת יערך אחת לשבוע

12. דמי משלוח

כללי: דמי המשלוח הנהוגים כיום באתר תלויים בגודל המוצר.

 • 12.1 דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד ההזמנה.
 • 12.2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
 • 12.3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף.
 • 12.4 מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

13. שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות

 • 13.1. החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך מימוש השירות שלשמו בוצעה הפעולה (ביצוע ההזמנה עצמה), לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה (ובהם: שם המשתמש, מספר טלפון או/ו נייד, כתובת דוא״ל, כתובת מגורים), ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-SMS.
 • 13.2. כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים ובנתוני התנהגות ושימוש באתר לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
 • >13.3. מחיקת הנתונים - המשתמש יכול ורשאי לבקש להסיר את הפרטים משרתי החברה וממרבית הצדדים השלישיים (אשר תומכים באפשרות זו) בכל עת על-ידי שליחת הדרישה במייל לכתובת דוא״ל כפי שהיא מופיעה בעמוד יצירת הקשר. נכון למועד כתיבת נוסח זה כתובת הדוא״ל הינה hanna2@scannex.net.

14. עדכונים ושינויים

 • 14.1. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.
 • 14.2. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
 • 14.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
 • 14.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף

15. הדין החל סמכות שיפוט

 • 15.1. השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל. את תכניו, והכול כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ח.פ: 515020816

שלחו לי הודעה בווטסאפ
X
לפרטים נוספים
קאפה 15x20 במתנה למזמינים מעל 120 ש"ח
+

25% הנחה

קוד הקופון

HOT24